โคพันธุ์ตาก

โคพันธุ์ตากเป็นโคลูกผสมระหว่างพันธุ์ชาร์โรเล่ส์กับพันธุ์บราห์มัน โดยทางกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก แน่นอนว่าได้ทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นโคเนื้อพันธ์ใหม่ที่โตเร็ว และมีเนื้อที่นุ่ม เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ การสร้างพันธุ์นั้นโดยมีการปรับปรุงโดยนำน้ำเชื้อโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ที่มีคุณภาพสูงจากประเทศฝรั่งเศส ผสมกับแม่โคบราห์มันพันธุ์แท้ ได้โคลูกผสมชั่วที่ 1 ที่มีเลือดในปริมาณ 50% และชาร์โรเล่ส์ปริมาณ 50% บราห์มัน แล้วผสมแม่โคเพศเมียชั่วที่ 1 ดังกล่าวด้วยน้ำเชื้อหรือพ่อบราห์มันพันธุ์แท้ได้ลูกโคชั่วที่ 2 ซึ่งมีเลือดปริมาณ 25% และ ชาร์โรเล่ส์ในปริมาณ  75% บราห์มัน จากนั้นผสมแม่โคเพศเมียชั่วที่ 2 ด้วยน้ำเชื้อโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์คุณภาพสูง ได้ลูกโคชั่วที่ 3 ซึ่งมีเลือด 62.5% ชาร์โรเล่ส์ และ 37.5% บราห์มัน แล้วนำโคชั่วที่ 3 ผสมกัน คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นโคเนื้อพันธุ์ใหม่ เรียกว่า โคพันธุ์ตาก ส่วนในเรื่องของข้อดีของโคพันธุ์ตากนั้น มีการเติบโตที่รวดเร็ว มีเนื้อนุ่ม มีคุณภาพดี เลี้ยงง่ายหากินเก่ง ไม่เลือกกินหญ้า ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดีพอสมควร เหมาะสมกับการที่จะนำมาผสมกับแม่โคพื้นเมือง ส่วนแม่พันธุ์ผสมพันธุ์ได้เร็ว ส่วนเรื่องของข้อเสียนั้น การเลี้ยงโคชนิดนี้ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่พอสมควรที่จะนำไปปล่อยเลี้ยงในป่าโดยไม่ดูแลเอาใจใส่ หากเลี้ยงในสภาพปล่อยป่าหรือปล่อยทุ่ง ควรใช้พันธุ์ตาก 1 หรือโคพันธุ์ตาก 2